Voorwaarden
  Wat doen wij     BTW-tarief     Referenties     Materialen     Foto's     E-mail  
zakelijk
particulier
Algemeen:
Startpagina

particulier

Algemene consumentenvoorwaarden voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland, vastgesteld door FOSAG (Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf). Deze voorwaarden zijn door FOSAG gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 2816.


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
1.1 Consument/opdrachtgever: Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.2 Opdrachtnemer: Ieder natuurlijk of rechtspersoon die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, alsmede glas-, schilders-, behangers- en afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken produkten levert.
1.2 Werk: Het totaal van de tussen consument en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van materialen.

Artikel 2 - Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en consument. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen in overleg overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3 - Aanbod
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd; aanneming, richtprijs of regie.
a) Bij de prijsvormingsmethode "aanneming" komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
b) Bij de prijsvormingsmethode "richtprijs" doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
c) Bij de prijsvormingsmethode "regie" doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen.)
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de consument aan de opdrachtnemer.
4.2 Indien partijen een tijdstip van aanvang en een vermoedelijk dan wel vaste datum van oplevering overeenkomen wordt zulks schriftelijk door de consument bevestigd.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen: Opdrachtnemer
5.1 De opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zullen zijn, ten tijde van uitvoering van werk. Eventuele financiële gevolgen van de wijzigingen in de voorschriften tussen datum aanbod en uitvoering van het werk zullen worden verrekend, mits de opdrachtnemer de consument van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de consument in dat geval de overeenkomst kan ontbinden.
5.3 De opdrachtnemer is, in geval de opdrachtnemer de consument tijdig terzake heeft gewaarschuwd en desalniettemin de consument uitvoering der betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op een ondeugdelijke ondergrond.
5.4 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.

Artikel 6 - Verplichtingen consument
6.1 De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
6.4 De consument is verplicht objecten waarop de opdracht betrekking heeft tegen brand en stormschade te verzekeren.
6.5 De consument dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.6 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in lid 6.5, moet de voor de opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de consument worden vergoed.
6.7 Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de consument aansprakelijk is moeten de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de consument worden vergoed.
6.8 De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de consument hierop te wijzen. De opdrachtnemer blijft uiteraard wel aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die hem toe te rekenen is.

Artikel 7 - Meerwerk
7.1 De consument kan nadat de overeenkomst is gesloten in overeenstemming met de prijsvormingsmethode meerwerk opdragen.
7.2 Opdracht tot meerwerk wordt door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd aan de consument.

Artikel 8 - Overmacht
8.1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument.
8.2 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.

Artikel 9 - Oplevering
9.1 Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
9.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
9.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a. De consument dit aan de opdrachtnemer mededeelt;
b. De opdrachtnemer de consument schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten. Indien de consument niet binnen 10 dagen na dagtekening van een door opdrachtnemer verzonden brief schriftelijk de bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
c. De consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 10 - Zekerheid
10.1 De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
10.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 11 - Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
11.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om de consument zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening, of aan het factuurbedrag wegens kredietbeperking een post toe te voegen ten bedrage van 3% van het factuurbedrag, welke door de consument moet worden betaald tenzij het factuurbedrag wordt voldaan binnen de terzake geldende termijn.
11.3 De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag.
11.4 Een betaling door de consument strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente of kredietbeperking en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken betalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 12 - Ingebreke blijven consument
Indien de betaling door de consument niet tijdig is verricht, verkeert de consument na één betalingsherinnering zonder verdere ingebrekestelling in verzuim indien hij niet binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering heeft betaald.

Artikel 13 - Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d.
13.1 De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de opdrachtnemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
13.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

Artikel 14 - Toepasselijk recht / geschillen
14.1 Op overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit het uitvloeisel mochten zijn worden beslecht door:
a. Volgens de wet bevoegde rechter.
b. De secretaris van het Bedrijfschap Schildersbedrijf te Rijswijk te verzoeken om drie bindend adviseurs, danwel één bindend adviseur te benoemen, teneinde het geschil bij wege van bindend advies te beslechten. Indien de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding beroept wordt aan de consument nog een termijn gegund van één maand, om alsnog voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
14.3 Bindend adviseurs bepalen in hun beslissing wie van beide partijen, of voor welk deel ieder van partijen de kosten van het bindend advies zal hebben te dragen. Onder kosten van het bindend advies wordt mede verstaan het honorarium en de voorschotten van bindend adviseurs, alsmede indien partijen hierom verzoeken, de kosten voor partijen en/of hun raadslieden indien deze redelijk en noodzakelijk zijn te achten.